බැටරියෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෝටර් රථය

123456ඊළඟ >>> පිටුව 1/12